Touchscreen application: identikit/photofit generator

Phantomias 2000: 01 02